Jogtörténet

Könyvek, monográfiák, egyetemi tankönyvek

 1. A magánjog története a 20. századi Erdélyben. A tulajdonjog változásai, Forum Iuris, Kolozsvár, 2023 (munka alatt, megjelenés: 2023)
 2. Fejezetek a magyar magánjogi kodifikáció történetéből. Európai kitekintéssel, Forum Iuris, Kolozsvár, 2022

Szerkesztett kötetek

 1. Erdélyi jogászok. Jogászportrék II, Forum Iuris, Kolozsvár, 2022
 2. Fazakas Zoltán, Veress Emőd (szerk)., Jogtörténeti fordulópontok a 20. századi Erdélyben. Források, Forum Iuris, Kolozsvár, 2022
 3. Fegyveresi Zsolt, Veress Emőd (szerk.), Történelmi bírósági épületek Erdélyben, Forum Iuris, Kolozsvár, 2022
 4. Fazakas Zoltán József, Fegyveresi Zsolt, Veress Emőd (szerk.): Források Erdély jogtörténetének a tanulmányozásához, Forum Iuris, Kolozsvár, 2021
 5. Erdély jogtörténete. 2. bővített és javított kiadás, HVG-Orac, Budapest / Forum Iuris, Kolozsvár, 2020
 6. Erdélyi jogászok. Jogászportrék 1, Forum Iuris, Kolozsvár, 2020
 7. Erdély jogtörténete, Forum Iuris, Kolozsvár, 2018

Könyvfejezetek

 1. A szovjet típusú diktatúrák államosításai Kelet-Közép-Európában: értelmezési keretek, in Kölcsönhatások. Európa és Magyarország a jogtörténelem sodrásában (szerk.: Mezey Barna), Budapest, 2021, Gondolat Kiadó
 2. Igazságszolgáltatási épületek Erdélyben: az igazságszolgáltató hatalom szimbolikája, in Fegyveresi Zsolt, Veress Emőd (szerk.), Történelmi bírósági épületek Erdélyben. Clădiri istorice ale instanțelor judecătorești din Transilvania. Historical Court Buildings in Transylvania, Forum Iuris, Kolozsvár, 2021 (megjelenés alatt)
 3. Erdélyi sorsfordulók Fekete Andor marosvásárhelyi ügyvéd emlékirataiban, in Fekete Balázs, Molnár András (szerk.), Iustitia emlékezik. Tanulmányok a „jog és irodalom” köréből, Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet, Budapest, 2020
 4. Retrocedarea bunurilor naționalizate de la cultele religioase minoritare, in Gyula Fábián (ed.), Standarde controversate ale coexistenței juridice dintre majoritate și minoritatea maghiară în România, Hamangiu, București, 2020
 5. A román magánjog fejlődése a rendszerváltás után (1990-), in Veress Emőd (szerk.), Erdély jogtörténete. 2. bővített és javított kiadás, HVG-Orac, Budapest / Forum Iuris, Kolozsvár, 2020, 596-612
 6. A szovjet típusú diktatatúra és a magánjogi viszonyok (1945-1989), in Veress Emőd (szerk.), Erdély jogtörténete. 2. bővített és javított kiadás, HVG-Orac, Budapest / Forum Iuris, Kolozsvár, 2020, 580-596
 7. Erdély magánjogi integrálása (1918-1945), in Veress Emőd (szerk.), Erdély jogtörténete. 2. bővített és javított kiadás, HVG-Orac, Budapest / Forum Iuris, Kolozsvár, 2020, 566-580
 8. A szovjet típusú diktatúra közjoga (1945–1989), in Veress Emőd (szerk.), Erdély jogtörténete. 2. bővített és javított kiadás, HVG-Orac, Budapest / Forum Iuris, Kolozsvár, 2020, 500-519
 9. Erdély mint jogtörténeti tér, in Veress Emőd (szerk.), Erdély jogtörténete. 2. bővített és javított kiadás, HVG-Orac, Budapest / Forum Iuris, Kolozsvár, 2020, 15-20
 10. Bevezető: nem lehet, ahogy lehet, lehet, in: Veress Emőd (szerk.), Erdélyi jogászok 1. Jogászportrék, Forum Iuris, Kolozsvár, 2020
 11. Farkas Mózes: ügyvéd és kapitalista nagyiparos, in: Veress Emőd (szerk.), Erdélyi jogászok 1. Jogászportrék, Forum Iuris, Kolozsvár, 2020
 12. Fekete Andor: egy marosvásárhelyi ügyvédi praxis négy évtizede, in: Veress Emőd (szerk.), Erdélyi jogászok 1. Jogászportrék, Forum Iuris, Kolozsvár, 2020
 13. Vékás Lajos: a törvényszéktől a könyvkiadásig, az ítélőtáblától a téglagyárig, in: Veress Emőd (szerk.), Erdélyi jogászok 1. Jogászportrék, Forum Iuris, Kolozsvár, 2020
 14. A sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium épületének visszaszolgáltatása: jogtörténeti kulcskérdések, in Imreh István Emlékkötet, Erdélyi Múzeum Egyesület, 2020 (megjelenés alatt)
 15. Az Erdélyhoni jogtudományról és Dósa Elekről (1803–1867), in Dósa Elek: Erdélyhoni jogtudomány. I. Könyv. Erdélyhoni közjogtan, Közjegyzői Akadémia Kiadó, Budapest 2019, 5-15
 16. Kilenc évtized – az Osztrák Általános Polgári Törvénykönyv Erdélyben, in: Veress Emőd (szerk.), Ad salutem civium inventas esse leges. Tisztelgő kötet Vékás Lajos 80. születésnapjára, Forum Iuris, Kolozsvár, 2019, 157-171
 17. Mátyás király Decretum maiusának magánjogi társadalomképe, in Peres Zsuzsanna, Révész T. Mihály (szerk.), I. Mátyás és az igazságszolgáltatás, Országos Bírósági Hivatal, Budapest 2019, 63-83

Tanulmányok

 1. Az 1928. évi Magánjogi törvényjavaslat kodifikációtörténeti jelentősége (megjelenés alatt)
 2. Iuliu Maniu, a „badacsonyi szfinx” – Nagy-Románia megteremtője?, Magyar Szemle, 2022/3-4
 3. Megjegyzések Luka László koncepciós peréről, Miskolci Jogi Szemle, 2021/5
 4. Vizsgálódások egy régi fénykép ürügyén: a Diemár-Hetyei ügy, Magyar Szemle, 2021/1
 5. Projekt węgierskiego Kodeksu prawa prywatnego z 1928 r. – znaczenie z perspektywy historycznoprawnej, Krytyka Prawa, 2020/4, 178-199
 6. Neun Jahrzehnte: das österreichische Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch in Siebenbürgen, Jahrbuch für Ostrecht, (61), 2020, 287-304
 7. Private Law in Transylvania after 1945 and to the Present Day, Acta Universitatis Sapientiae. Legal Studies, 2020/2, 363-396
 8. Integration of Transylvania into Romania from the Perspective of Private Law (1918–1945), Acta Universitatis Sapientiae. Legal Studies, 2020/2, 347-361
 9. Erdély 1919-ben: a magyar igazságszolgáltatástól a román igazságszolgáltatásig, Erdélyi Jogélet, 2020/2
 10. Vázlatos megjegyzések a romániai egyházi ingatlanrendezésről, különös tekintettel a Székely Mikó Kollégium ügyére, Pro Minoritate, 2020/nyár
 11. A szovjet típusú diktatúra közjoga Romániában, különös tekintettel Erdély jogtörténetére (1945-1989), Jura, 2019/2, 160-171
 12. A szindikátusi szerződés kultúrtörténeti környezetben, Jogtörténeti Szemle, 2018/1-2, 31-40.